Настоящите Общи условия представляват споразумение между Вас (като потребител и/или посетител) и “Клеймкомпас” ЕООД (наричано по-долу “ClaimCompass”), касаещо условията, при които ClaimCompass предлага информацията, софтуера, продуктите и услугите, предоставени на или чрез www.claimcompass.eu (наричани “Услугите” или “claimcompass.eu”). Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ.

1. Терминология

1.1. "Споразумение": споразумение между клиента и ClaimCompass, до което се стига след прочитане и приемане на тези Условия за ползване от клиента.

1.2. "ClaimCompass": "Клеймкомпас" ЕООД, регистрирано в България с адрес: обл. София, гр. София, ул. "Емил Берсински" 12, ет. 7.

1.3. "Пълномощно": документът, с който клиентът предоставя представителна власт на ClaimCompass, тоест предоставя правото си да се представлява и да извършва дадени действия от свое име.

1.4. "Иск": всеки иск срещу авиокомпания за парично обезщетение на пътник, произлизащ от правото на обезщетение от Европейски Регламент 261/2004.

1.5. "Клиент": всяко физическо лице, което приема тези Условия за ползване.

1.6. "Обезщетение": парична сума, която трябва да бъде изплатена на самолетен пътник от авиокомпания.

1.7. "Регламент 261/2004": Европейски Регламент № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети.

1.8. "Калкулатор на обезщетение": страница на сайта на claimcompass.eu, в която всеки клиент/потребител може да изчисли вероятността за получаване на обезщетение и неговия размер. Размерът на обезщетението, показан в крайния резултат от попълването на всички полета, не представлява обвързващо предложение за договор от страна на ClaimCompass.

1.9. "Комисиона на ClaimCompass": комисиона в размер на 25% (вкл. ДДС), която се удържа от размера на обезщетението, изплатено от авиокомпанията.

2. Общи приложения

2.1. Общите условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "Прочетох и съм съгласен с Общите условия", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2.2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за сключеното споразумение, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на claimcompass.eu и съхранение на IP адреса на потребителя/клиента.

3. Споразумение

3.1. С попълване на всички полета в "Калкулатора на обезщетение", съгласие с Общите условия и изпращане на заявката за използване на услугите на ClaimCompass, клиентът прави правно обвързващо предложение към ClaimCompass за сключване на споразумение. Споразумението се сключва само, ако ClaimCompass приеме да обработи Иска на Клиента.

3.2. Клиентът гарантира, че Искът му не е бил прехвърлян на други физически и юридически лица, както и че по Искът няма заведено съдебно производство. Клиентът се съгласява да не ангажира други физически или юридически лица с работа по Иска след подписване на Пълномощното. Всякакви съществуващи споразумения, свързани с Иска, трябва да бъдат прекратени преди подписване на Пълномощното.

3.3. Споразумението се смята за приключено, когато:

3.3.1. Обезщетението е било изплатено в пълен размер от авиокомпанията към ClaimCompass и уговорената сума е била преведена от ClaimCompass към Клиента след удържане на Комисиона;

3.3.2. Обезщетението е било изплатено в пълен размер от авиокомпаията към Клиента и Клиентът е заплатил към ClaimCompass уговорената Комисиона;

3.3.3. ClaimCompass е установил и информирал Клиента, че с оглед на обстоятелствата по Иска ClaimCompass не може да продължи работа по него.

4. Услуги на ClaimCompass

4.1. ClaimCompass се грижи за успешното осигуряване на обезщетение на самолетни пътници на база на Европейски Регламент 261/2004, като събира вземания от авиокомпании, дължащи обезщетение.

4.2. ClaimCompass работи за осигуряването на обезщетение за клиента по възможност чрез извънсъдебно споразумение, но при нужда и чрез съдебен процес срещу авиокомпанията. Ако усилията на ClaimCompass в комуникацията с авиокомпанията не са достатъчни и не дадат резултат в уместен срок, ClaimCompass работи с адвокати за осигуряването на обезщетение. Преди назначаването на адвокат по случая на даден клиент, се изисква изричното съгласие на клиента да бъде представляван от адвоката, партньор на ClaimCompass, пред съда. Клиентът не заплаща за услугите на адвоката - те се поемат изцяло от ClaimCompass. При успех на делото ClaimCompass удържа комисиона от 25% (включваща ДДС) от размера от обезщетението.

4.3. Размерът на паричното обезщетение, което всеки клиент може да провери в "Калкулатора на обезщетение" сред страниците на www.claimcompass.eu, не представлява обвързващо предложение за договор. Крайната цена на услугите на ClaimCompass се прилага след успешно осигуряване на обезщетение за клиента и представлява комисиона от 25% (включваща ДДС) от размера на обезщетението.

4.4. За да започне работа по Иск, ClaimCompass има нужда от подписано от клиента Пълномощно. Клиентът може да подпише пълномощното в личния си профил на сайта на ClaimCompass или да го изпрати по имейл или по пощата.

4.5. В случай на грешно предоставена информация или опит за измама (като поставяне на невалиден или фалшифициран подпис) ClaimCompass запазва правото да прекрати Споразумението без предизвестие. Ако Споразумението е приключено в съответствие с този параграф, Клиентът няма право да изисква от ClaimCompass предоставяне на услуги или Обезщетение.

5. Плащане и комисиона

5.1. ClaimCompass получава комисиона само при успешно осигуряване на обезщетението за клиента. В случай на неуспех, клиентът не е задължен да заплаща услугите на ClaimCompass.

5.2. Комисионата на ClaimCompass е в размер на 25% (вкл. ДДС) и се удържа от размера на обезщетението, получено от авиокомпанията. В случаи, в които клиентът е бил пренасочен към ClaimCompass от партньор (трета страна), е възможно да се прилагат други Общи условия и различен размер на комисиона.

5.3. В случай на решаване на спора чрез съдебен процес и решение на съда, според което клиентът получава само част от сумата на обезщетението, ClaimCompass взима комисиона в размер на 25% само от сумата, която съдът отсъжда за клиента.

5.4. Според пълномощното, което клиентът издава на ClaimCompass, ClaimCompass има право да вземе уговорената комисиона от сумата на обезщетението, преди да преведе останалата част по сметката на клиента.

5.5. Веднага след получаване на сумата на обезщетението и задържане на комисионата, ClaimCompass е задължен в максимално кратък срок да изплати останалата част от обезщетението на клиента.

5.6. Клиентът се задължава да сподели на ClaimCompass информация за своята банкова сметка, за целите на банковия превод на сумата от обезщетението. ClaimCompass се задължава да избере най-изгодния начин за паричен превод, като предпочита опциите банков превод или Paypal. Всякакви банкови и други такси по превода се поемат от клиента.

5.7. Ако Обезщетението от авиокомпанията бъде получено в пълен размер от Клиента, Клиентът се задължава да плати Комисионата на ClaimCompass при покана за плащане и във възможно най-кратък срок. Ако Клиентът получи директен превод от авиокомпанията след сключване на настоящето Споразумение, Клиентът се задължава да информира ClaimCompass без забавяне. Комисионата не подлежи на възтановяване. Клиентът се съгласява да не изисква charge back възстановяване на платената Комисиона за предоставените услуги. 

6. Права и задължения на клиента

6.1. Клиентът има възможност да разглежда сайта на claimcompass.eu и да отправя предложение за сключване на споразумение за използване на услугите на ClaimCompass чрез съответните форми.

6.2. Клиентът има право да се информира за състоянието на своя иск за обезщетение чрез личния си профил на сайта или като се свърже с ClaimCompass.

6.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ClaimCompass за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

6.4. Всеки клиент на ClaimCompass се задължава да помага за успешното провеждане на процедурата по изискване на обезщетение, като предоставя нужната информация, документи и доказателства (напр. бордна карта, резервация). Клиентът се задължава да изпраща всякаква полезна информация, която има отношение към правото му на обезщетение, към ClaimCompass незабавно след получаването й. Клиентът се задължава незабавно да информира ClaimCompass, ако авиолинията се свърже директно с него и му изпрати заместител на обезщетението (напр. ваучер или талон за намаление).

6.5. След договорно обвързване с ClaimCompass и съгласие за ползване на услугите ни, клиентът е задължен да не се свързва с други фирми и агенти, предоставящи същите услуги. Клиентът не може да предприема никакво друго правно действие срещу авиокомпанията самостоятелно. При желание да предприеме други действия, които не се включват в услугите на ClaimCompass, срещу авиокомпанията, клиентът може да го направи само със съгласието на ClaimCompass.

6.6. Клиентът има право да се откаже от услугите на ClaimCompass след сключване на споразумение. Условията за отказ от услугите са описани в секция 8 от настоящите Общи условия.

7. Права и задължения на ClaimCompass

7.1. ClaimCompass има право да откаже да поеме случай и да предостави услугите си на клиент, отправил предложение за споразумение чрез сайта claimcompass.eu.

7.2. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ClaimCompass. ClaimCompass се задължава да уведоми потребителя/клиента за промените в Общите условия, като на видно място в страницата www.claimcompass.eu публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях.

7.3. ClaimCompass си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до сайта claimcompass.eu и предоставяните услуги. ClaimCompass си запазва правото да модифицира или прекратява (временно или окончателно) елемент от услугите си.

8. Право на потребителя да се откаже от споразумението

8.1. Всеки потребител, сключил споразумение с ClaimCompass, има право да се откаже от него в срок от 14 дни след сключването му без да назовава причина за решението си. Прекратяването на споразумението може да бъде изпратено до ClaimCompass във всякаква писмена форма (писмо, имейл) и може да бъде написано в свободен текст. За свое удобство, клиентът може да използва тази форма.

8.2. Клиентът не може да се откаже от споразумението си с ClaimCompass, ако услугата вече е довела до успешно получаване на обезщетение преди датата на писмен отказ.

9. Заключителни разпоредби

Без значение в коя държава се намира клиентът, използващ услугите на “Клеймкомпас” ЕООД, при възникнал спор се прилага правото на Република България.