Οι παρόντες όροι χρήσης είναι μια συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (ως χρήστης της ιστοσελίδας ή ως πελάτη) και της ClaimCompass, Inc. ("ClaimCompass") ως διαχειριστής της ιστοσελίδας www.claimcompass.eu. Η συμφωνία ρυθμίζει τους όρους υπό τους οποίους η ClaimCompass προσφέρει τις πληροφορίες, το λογισμικό και τις υπηρεσίες στην ιστοσελίδα της. Οι υπηρεσίες της ClaimCompass προσφέρονται μόνο σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους χρήσης.

1. Ορολογία

1.1. "Συμφωνία": συμφωνία ανάμεσα στον πελάτη και στην ClaimCompass, η οποία έχει συναφθεί αφού ο πελάτης έχει διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης.

1.2. “ClaimCompass”: ClaimCompass LTD, με διεύθυνση οδός 4 Chervena stena Str., 1st floor, 1421 Sofia, Bulgaria.

1.3. "Εξουσιοδότηση": το έγγραφο, με το οποίο ο Πελάτης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, εξουσιοδοτεί την ClaimCompass να τον εκπροσωπήσει προς την αεροπορική εταιρεία και άλλους φορείς σε σχέση με την Διεκδίκησή του.

1.4. "Αξίωση": κάθε απαίτηση έναντι των αεροπορικών εταιρειών για χρηματική αποζημίωση, σύμφωνα με το δικαίωμα της αποζημίωσης, με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 261/2004.

1.5. "Πελάτης": άτομο, που έχει αποδεχτεί τους όρους χρήσης.

1.6. "Αποζημίωση": το συνολικό ποσό των χρημάτων που πρέπει να καταβληθεί από την αεροπορική εταιρεία, σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης αρμόδιας αρχής, ή ποσό που προσφέρεται ως πληρωμή από μία αεροπορική εταιρεία, και προκύπτει από τις ενέργειες που γίνονται από την ClaimCompass σε σχέση με την απαίτηση.

1.7. "Κανονισμός 261/200": Ευρωπαϊκός Κανονισμός 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης και παροχής βοήθειας στους επιβάτες σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης.

1.8. "Φόρμα υπολογισμού αποζημίωσης": σελίδα του δικτυακού τόπου www.claimcompass.eu όπου κάθε πελάτης ή χρήστης μπορεί αδέσμευτα να υπολογίσει την πιθανότητα και το πιθανό ποσό της πιθανής αποζημίωσής του. Το ποσό της αποζημίωσης που φαίνεται στη σελίδα στο τέλος του εντύπου δεν είναι νομικά δεσμευτικό και δεν αποτελεί προσφορά για σύναψη σύμβασης.

1.9. “Προμήθεια της ClaimCompass”: μια προμήθεια που ισούται με το 35% (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του τελικού ποσού της Αποζημίωσης."

1.10. “Νομική Προσφυγή”: κατάθεση αγωγής σε δικαστήριο ή παραχώρηση μιας Διεκδίκησης σε συμβεβλημένο νομικό εκπρόσωπο, όπως ο δικηγόρος ή το δικηγορικό γραφείο.

1.11. “Προμήθιεα νομικής προσφυγής”: μια προμήθεια που ισούται με το 15% (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του τελικού ποσού Αποζημίωσης και που χρεώνεται μαζί με την προμήθεια της ClaimCompass στο ενδεχόμενο Νομικής προσφυγής.

2. Γενικές εφαρμογές

2.1. Οι όροι χρήσης είναι δεσμευτικοί για όλους τους πελάτες. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους χρήσης" ο πελάτης συμφωνεί, αποδέχεται πλήρως και υποχρεώνει τον εαυτό του να ενεργεί σύμφωνα με τους όρους χρήσης.

2.2. Η ταυτοποίηση του πελάτη - με στόχο την αναδημιουργία της δήλωσής του σχετικά με την αποδοχή των όρων χρήσης καθώς και για την είσοδο της συμφωνίας - εκτελείται ελέγχοντας τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή της claimcompass.eu, σώζοντας τη διεύθυνση IP του πελάτη, καθώς και άλλα σχετικά μη προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

3. Συμφωνία

3.1. ετά τη συμπλήρωση όλων των πεδίων στη "Φόρμα υπολογισμού αποζημίωσης" και την ανάγνωση καθώς και συμφωνώντας με τους όρους χρήσης και αποστέλνοντας τη φόρμα στο σύστημά μας, ο πελάτης κάνει μια νομικά δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης με την ClaimCompass. Συμφωνία θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν η ClaimCompass αποδεχτεί να αναλάβει την αξίωση του Πελάτη.

3.2. Ο Πελάτης εγγυάται ότι δεν έχει αναθέσει σε τρίτα μέρη την ίδια αξίωση και ότι δεν εκκρεμεί ή δεν αναμένεται καμία νομική διαφορά μεταξύ του Πελάτη και της αεροπορικής εταιρείας στην ίδια υπόθεση. Μετά την υπογραφή του Πληρεξουσίου, ο Πελάτης συμφωνεί να μην προσλάβει άλλα μέρη για να διεκδικήσει την Αξίωσή του, ούτε να την αναθέσει σε οποιονδήποτε άλλον εκτός της ClaimCompass. Οποιεσδήποτε υπάρχουσες δεσμεύσεις ή αναθέσεις, αν υπάρχουν, πρέπει να ακυρωθούν προτού υπογραφεί το Πληρεξούσιο.

3.3. Η Συμφωνία τερματίζεται όταν:

3.3.1. Η Αποζημίωση έχει καταβληθεί στην ClaimCompass από την αεροπορική εταιρεία και το συμφωνημένο μέρος της αποζημίωσης έχει μεταφερθεί στον πελάτη μετά την αφαίρεση όλων των σχετικών χρεώσεων,

3.3.2. η Αποζημίωση έχει καταβληθεί πλήρως στον Πελάτη από την αεροπορική εταιρεία και ο Πελάτης έχει πληρώσει την Προμήθεια της ClaimCompass και, εάν εφαρμόζεται, την προμήθεια Νομικής προσφυγής στην ClaimCompass, ή

3.3.3. Η ClaimCompass έχει διαπιστώσει ότι η αξίωση δε θα πρέπει να επιδιωχθεί, μετά από διεξοδική μελέτη των δεδομένων της υπόθεσης, και έχει συμβουλέψει και ενημερώσει τον Πελάτη πως αυτή η αξίωση δε θα επιδιωχθεί.

4. Υπηρεσίες της ClaimCompass

4.1. Η ClaimCompass φροντίζει για την επιτυχή εφαρμογή της Αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 και χρεώνει την προμήθεια της ClaimCompass που ισούται με το 35% (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του τελικού ποσού της Αποζημίωσης εάν η Αποζημίωση ληφθεί με επιτυχία.

4.2. Για να εξασφαλίσει την Αποζημίωση από την αεροπορική εταιρεία, η ClaimCompass ελέγχει αν η Διεκδίκηση είναι έγκυρη, συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα για την υποβολή της Διεκδίκησης στην αεροπορική εταιρεία, επιχειρεί να επιτύχει εξωδικαστική διευθέτηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κλιμακώνει την Διεκδίκηση σε άλλους φορείς (Εθνικοί Φορείς ή φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Αξιώσεων). Εάν κανένα από τα παραπάνω μέτρα δεν οδηγήσει σε επιτυχία, ή σε περιπτώσεις όπου η αεροπορική εταιρεία απορρίπτει την εκπροσώπηση της
ClaimCompass, η ClaimCompass θα προσφύγει νομικά, καταθέτοντας αγωγή σε δικαστήριο ή παραχωρώντας την Διεκδίκηση σε συμβεβλημένο νομικό εκπρόσωπο, δικηγόρο ή δικηγορικό γραφείο. Εάν η Νομική Προσφυγή έχει αποτέλεσμα και πληρωθεί η Αποζημίωση, η ClaimCompass χρεώνει την προμήθεια νομικής προσφυγής σε συνδυασμό με την προμήθεια της ClaimCompass, για να καλυφθούν τα επιπλέον κόστη της νομικής προφυγής. Η ClaimCompass δεν χρεώνει την προμήθεια της ClaimCompass, την προμήθεια της νομικής προσφυγής ή άλλες χρεώσεις υπηρεσιών εάν η διεκδίκηση δεν είναι επιτυχής.

4.3. Το ποσό της αποζημίωσης που υπολογίζεται με τη "Φόρμα υπολογισμού αποζημίωσης" στο claimcompass.eu δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης. Η τιμή των υπηρεσιών της ClaimCompass αφαιρείται από το ποσό της αποζημίωσης που καταβλήθηκε από την αεροπορική εταιρεία, στην περίπτωση της επιτυχούς εκτέλεσης της απαίτησης.

4.4. Για να επιδιώξει επιτυχώς την αξίωση, η ClaimCompass χρειάζεται το υπογεγραμμένο Πληρεξούσιο του Πελάτη, το οποίο ο Πελάτης μπορεί να στείλει στην ClaimCompass μέσω της φόρμας διαδικτύου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή χρησιμοποιώντας κοινές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

4.5. Σε περιπτώσεις εσφαλμένων πληροφοριών και απάτης, όπως η τοποθέτηση μίας μη έγκυρης ή πλαστογραφημένης υπογραφής, η ClaimCompass διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. Εάν η Συμφωνία τερματιστεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ο Πελάτης δε θα έχει κανένα δικαίωμα σε κανενός είδους αποζημίωση.

5. Πληρωμή και προμήθεια

5.1. Η ClaimCompass λαμβάνει προμήθεια μόνο αν η αξίωση καταβλήθηκε με επιτυχία. Σε περίπτωση μη αποζημίωσης του πελάτη αυτός/αυτή δεν είναι υποχρεωμένος/η να πληρώσει για τις προσπάθειες και τις υπηρεσίες της ClaimCompass.

5.2. Σε περιπτώσεις όπου ο Πελάτης παραπέμπεται στην ClaimCompass από τρίτους, η προμήθεια της ClaimCompass και, όπου εφαρμόζεται, η προμήθεια της νομικής προσφυγής μπορεί να διαφέρουν όπως καθορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις των συνεργατών.

5.3. Στην περίπτωση που το δικαστήριο αποφασίσει ότι ο πελάτης θα πρέπει να λάβει μόνο ένα μέρος της αποζημίωσης, τότε η ClaimCompass αφαιρεί την προμήθειά της μόνο από αυτό το ποσό και όχι από το σύνολο του ποσού που ζητήθηκε αρχικά.

5.4. Η ClaimCompass διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει την προμήθεια της ClaimCompass και, όπου εφαρμόζεται, την προμήθεια νομικής προσφυγής από το συνολικό ποσό της Αποζημίωσης προτού το μεταφέρει ή το καταθέσει με άλλο τρόπο στον Πελάτη.

5.5. Αμέσως μετά την παραλαβή της αποζημίωσης από την αεροπορική εταιρεία, η ClaimCompass είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στον πελάτη το συμφωνηθέν ποσό στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

5.6. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να μοιραστεί τα στοιχεία της τράπεζάς του με την ClaimCompass έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεστεί η συναλλαγή. Η ClaimCompass υποχρεούται να χρησιμοποιήσει το πιο ανέξοδο τρόπο τραπεζικού εμβάσματος. Αν ο πελάτης έχει ένα λογαριασμό στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), όλες οι πληρωμές θα σταλούν σε αυτόν το λογαριασμό. Όλες οι πληρωμές προς τους πελάτες που δεν έχουν λογαριασμό SEPA θα πληρωθούν μέσω PayPal. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα που θα προκύψουν από αυτού του είδους τη συναλλαγή.

5.7. Σε περίπτωση που η Αποζημίωση καταβληθεί απευθείας στον Πελάτη, ο Πελάτης υποχρεούται να μεταφέρει την προμήθεια της ClaimCompass και, όπου εφαρμόζεται, την προμήθεια νομικής προσφυγής, μόλις του ζητηθεί και χωρίς καθυστερήσεις. Εάν ο Πελάτης λάβει απευθείας πληρωμές ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση από την αεροπορική εταιρεία μετά τη σύναψη της συμφωνίας, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει την ClaimCompass χωρίς καθυστέρηση. Η προμήθεια της ClaimCompass και η προμήθεια νομικής προσφυγής είναι μη επιστρεπτέες. Ο Πελάτης συμφωνεί να μην χρεώσει εκ νέου οποιεσδήποτε πληρωμές με πιστωτική κάρτα για παρεχόμενες υπηρεσίες. Στη περίπτωση που Πελάτης καταθέσει εκ νέου χρέωση ή άλλη αμφισβήτηση πληρωμής, θεωρείται ότι παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης και ενδέχεται να αντιμετωπίση ενέργεια είσπραξης χρεών.

5.8. Εάν ο Πελάτης έχει δώσει λανθασμένα ή ελλιπή τραπεζικά στοιχεία για να λάβει την αποζημίωση, ή δεν έχει δώσει καθόλου τραπεζικά στοιχεία, η ClaimCompass θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες να επικοινωνήσει με τον Πελάτη για να λάβει τα σωστά τραπεζικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων υπενθυμίσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων επικοινωνίας. Εάν ο Πελάτης δεν παράσχει στοιχεία πληρωμής εντός 12 μηνών μετά την πρώτη ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ClaimCompass σχετικά με την επιτυχώς ληφθείσα αποζημίωση, η ClaimCompass δικαιούται να κρατήσει το μέρος της αποζημίωσης που διαφορετικά θα έπρεπε να είχε μεταβιβαστεί στον Πελάτη.

6. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πελάτη

6.1. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να επισκέπτεται τις σελίδες στην ιστοσελίδα claimcompass.eu και να κάνει προσφορές για σύναψη συμφωνίας με την ClaimCompass.

6.2. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αιτήματός του μέσω του προφίλ του στην ιστοσελίδα.

6.3. Ο πελάτης έχει την πλήρη ευθύνη για την προστασία του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του από τρίτα πρόσωπα. Ο πελάτης έχει την ευθύνη να ενημερώνει άμεσα την ClaimCompass αν αντιληφθεί μια παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του στην ιστοσελίδα, έτσι ώστε η ClaimCompass να μπορέσει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του λογαριασμού του.

6.4. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει για την εκτέλεση της αξίωσης με ενέργειες όπως η παροχή των πληροφοριών της πτήσης του, η παροχή των εισιτηρίων του και πληροφορίες κρατήσεων, στην ClaimCompass. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να διαβιβάσει κάθε σχετική πληροφορία που μπορεί να επηρεάσει την αίτησή του. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως την ClaimCompass εάν η αεροπορική εταιρεία προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί του ή εάν του στείλει ένα κουπόνι αντί της αποζημίωσης.

6.5. Αφού εισαχθεί σε συμφωνία με την ClaimCompass, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να μην χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες καμίας άλλης εταιρείας ή πράκτορα, που προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες όπως η ClaimCompass. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να μην προβεί σε περαιτέρω ατομική δράση κατά της αεροπορικής εταιρείας. Εάν οι πελάτες επιθυμούν να προβούν σε μια τέτοια ενέργεια, τότε αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη γραπτή άδεια της ClaimCompass.

6.6. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να σπάσει τη συμφωνία με την ClaimCompass ανά πάσα στιγμή πριν από την επιτυχή εκτέλεση της αξίωσης του. Οι προϋποθέσεις για την αποχώρηση ρυθμίζονται στο τμήμα 8 στους παρόντες Όρους χρήσης.

7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις της ClaimCompass

7.1. H ClaimCompass έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να συνάψει σύμβαση με έναν υποψήφιο πελάτη.

7.2. Οι Όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή από την ClaimCompass. Η ClaimCompass έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους πελάτες και τους χρήστες για τις αλλαγές, δημοσιεύοντας πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα και δίνοντας στους πελάτες επαρκή χρόνο για να λάβουν γνώση των αλλαγών.

7.3. Η ClaimCompass παρακρατεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα claimcompass.eu για τους χρήστες, καθώς και να τροποποιήσει ή να διακόψει ορισμένες από τις υπηρεσίες της.

7.4. Η ClaimCompass παρακρατεί το δικαίωμα να τερματίσει τις υπηρεσίες της σε κάποιον πελάτη εάν ο πελάτης παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, που ρυθμίζονται στο τμήμα 6.5. των όρων χρήσης.

8. Δικαίωμα καταναλωτή για ανάκληση και πολιτική ακύρωσης

8.1. Κάθε πελάτης ο οποίος έχει συνάψει συμφωνία με την ClaimCompass έχει το δικαίωμα ανάκλησης των υπηρεσιών χωρίς την ανάγκη να καθορίσει οποιοδήποτε λόγο εντός 14 ημερών μετά τη σύναψη της συμφωνίας. Η ανάκληση μπορεί να σταλεί στην ClaimCompass σε οποιαδήποτε γραπτή μορφή (αλληλογραφία, e-mail) και δεν χρειάζεται να είναι επίσημη. Για τη διευκόλυνσή τους, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη φόρμα.

8.2. Ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης αν η σύμβαση έχει εκτελεσθεί πλήρως και από τα δύο μέρη, κατόπιν ρητού αιτήματός τους, πρωτού ο πελάτης εξασκήσει το δικαίωμά του για υπαναχώρηση.

9. Τελικές διατάξεις

Το δίκαιο της Βουλγαρίας περί αποκλεισμού της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις των διεθνών πωλήσεων εμπορευμάτων βρίσκεται σε ισχύ

 

Τελευταία ανανέωση: 19.02.2020