#Патньорска програма на ClaimCompass

##Общи условия

###1. Терминология###

1.1. “Одобрен иск”: иск, който е изпратен към ClaimCompass за първи път, за който клиентът е подписал пълномощно, даващо на ClaimCompass право да представлява клиента пред авиокомпанията и за който клиентът успешно е получил обезщетение от авиокомпанията.

1.2. “Партньор”: лицето (физическо или юридическо), попълнило и изпратило Регистрационна форма за Партньорската програма на ClaimCompass.

1.3. “Партньорска програма”: програмата за партньори на ClaimCompass, описана в тези Общи условия.

1.4. “Сайт на Партньора”: сайтът или сайтовете, притежавани и/или оперирани от Партньора и посочени от Партньора в Регистрационната форма.

1.5. “Споразумение”: настоящите Общи условия, попълнената Регистрационна форма, имейлът за приемане на Настоящите условия и всякакви промени, които могат да настъпят в изброените части на Споразумението.

1.6. “ClaimCompass”: Клеймкомпас ООД, фирма с регистрация и адрес на управление ул. Средна гора 73, 1303 София, България (БУЛСТАТ 203643295, ДДС Номер BG203643295).

1.7. “Сайт на ClaimCompass”: сайтът или сайтовете, към които води Линкът.

1.8. “Линк”: хиперлинкът от Сайта на Партньора към Сайта на ClaimCompass, който позволява на ClaimCompass да следи посещенията от Сайта на Партньора към Сайта на ClaimCompass.

1.9. “Регистрационна форма”: HTML форма на сайта на ClaimCompass, която позволява на потребители да кандидатстват за Партньорската програма на ClaimCompass.

###2. Партньорска програма###

2.1. За да стане Партньор, потребителят трябва да попълни и изпрати Регистрационна форма. ClaimCompass може да откаже регистрацията по собствена преценка, например, ако сайтът на потенциалния Партньор е неподходящ за Партньорската програма. Ако ClaimCompass откаже кандидатура на потребител, потребителят е добре дошъл да кандидатства за Партньорската програма отново по всяко време в бъдещето.

2.2. Партньорът ще получи достъп до Партньорски профил с Линкове и възможност за следене на трафик и Одобрени искове.

2.3. Линковете могат да бъдат под формата на графични изображения, линкове с текст и други форми, които ще бъдат предоставени на Партньора от ClaimCompass. Партньорът няма право да променя Линка или дизайна на Линка (предоставен от ClaimCompass) без писменото съгласие на ClaimCompass.

2.4. Партньорът не бива да предприема никакви действия, свързани с Партньорската програма, които биха довели го оронване на репутацията и добрите намерения на ClaimCompass и/или Сайта на ClaimCompass.

2.5. ClaimCompass ще обработва искове на клиенти, стигнали до Сайта на ClaimCompass чрез Линкове. ClaimCompass отговаря за всички аспекти на обработката на искове и изплащането на обезщетения. ClaimCompass следи Одобрени искове от Сайта на Партньора до Сайта на ClaimCompass, обобщава и предоставя на Партньора тази информация в Партньорския му профил. Формата, съдържанието и честотата на изпращане на тази информация са ограничени според възможностите на системата за Одобрени искове на ClaimCompass.

###3. Възнаграждение и заплащане###

3.1. За всички Одобрени искове, ClaimCompass ще изплаща Възнаграждение на Партньора, което се изчислява на база на броя Одобрени искове и се съобразява с всички настоящи Общи условия. Възнаграждението от ClaimCompass възлиза на 10 (десет) евро за всеки Одобрен иск. Тази сума включва ДДС.

3.2. Един иск може да провокира само едно Възнаграждение. Ако един иск - по грешка или заради измама - е приет от системата повече от един път, само първото въвеждане се смята за Одобрен иск според настоящото Споразумение.

3.3. ClaimCompass ще извърша плащане на Възнагражденията към Партньора на всеки 3 месеца.

3.4. В случай че Споразумението се прекрати от някоя страна, ClaimCompass изплаща натрупалите се Възнаграждения на Партньора.

3.5. ClaimCompass не дължи Възнаграждения за посещения на сайта и Одобрени искове на Сайта на ClaimCompass, направени или подадени от: Партньора, дъщерна фирма на Партньора, служител, представител или агент на Партньора или физическо лице, свързано по някой от изброените начини с Партньора.

3.6. Ако партньорът е фирма, регистрирана по ДДС: (a) всички Възнаграждения или други плащания, свързани със Споразумението и на сайта на ClaimCompass включват ДДС, който се плаща от ClaimCompass към Партньора; (b) Партньорът е отговорен за осчетоводяване на ДДС към съответните институции; и (c) Партньорът трябва да уточнява размера на ДДС на издадената фактура.

###4. Защите на данните###

Всяка страна на Споразумението се съгласява да спазва своята настояща Политика на поверителност и да се съобразява с Европейски Регламент за Защита на Данните и всякакво друго приложимо право във връзка със съхранение и обработка на данни.

###5. Поверителност###

5.1. Докато трае настоящото Споразумение и след неговото прекратяване по каквато и да е причина, една от страните (“Получаваща страна”), която разполага с информация, предоставена в условия на поверителност (“Поверителна информация”) от другата страна (“Разкриваща страна”) не бива да използва тази Поверителна информация за цели, различни от тези, свързани с изпълненията на Получаващата страна, произлизащи от настоящото Споразумение, и не бива да разкрива Поверителна информация на други лица, освен, ако няма предварително писмено съгласие от Разкриващата страна или съгласно точка 5.2.

5.2. Докато трае настоящото Споразумение, Получаващата страна може да ограничи предоставянето на Поверителна информация: (а) до своите управители и други служители, доколкото предоставянето на Поверителна информация е разумно и нужно за целите на настоящото Споразумение, в който случай Получаващата страна трябва да се увери, че лицата, получаващи Поверителна информация, се съобразяват със задълженията на Получаващата страна за поверителност, произлизащи от настоящото Споразумение; (б) ако е задължена от закона или от компетентен държавен огран и имайки предвид, че Получаващата страна трябва да предупреди Разкриващата страна във възможно най-кратък срок; (в) до потенциални инвеститори, ако Поверителната информация е необходима, и имайки предвид, че Получаващата страна трябва да предупреди Разкриващата страна във възможно най-кратък срок.

###6. Освобождаване от отговорност и ограничения###

6.1. Всяка страна, за своя сметка, ще се постарае да не вреди, да защитава и да предпазва другата страна и нейните управители, служители, агенти и представители срещу всякакви загуби, произлизащи във връзка с каквито и да бъдат искове, действия и съдебни процедури на трети страни.

6.2. Нищо в настоящото Споразумение не изключва или ограничава отговорността на двете страни в случай на смърт или телесна повреда, причинена по невнимание, за които не се прилагат ограничения на отговорността.

6.3. Освен според точка 6.2., нито една от двете страни не може да бъде държана отговорна пред другата страна за косвени или други загуби, независимо дали са причинени от небрежност, нарушение на договор, изопачаване на информация или друга причина, както и за загуба на печалба, загуба на добра репутация, пропусната бизнес възможност или очаквано спестяване.

###7. Прекратяване на Споразумението###

7.1. Това Споразумение се сключва в деня на изпращане на Регистрационна форма, която не е отхвърлена от ClaimCompass, за неопределен период от време и докато Споразумението не бъде прекратено според условията, съдържащи се в настоящата секция 7.

7.2. Всяка страна може да прекрати Споразумението по всяко време, като информира другата страна писмено не по-късно от четиринадесет (14) дни преди датата на прекратяване.

7.3. ClaimCompass има право да прекрати споразумението незабавно и без предизвестие, ако ClaimCompass има причина да смята, че Партньорът извършва измама.

7.4. Страна, която прекратява Споразумението, не може да бъде поднесена под отговорност за загуби, които другата страна претърпява в следствие от прекратяването на Споразумението.

###8. Заключителни разпоредби###

8.1. Това Споразумение измества и се приема на мястото на всяко предишно писмено или устно споразумение между страните във връзка с предмета на Споразумението и представлява изчерпателно споразумение между страните във връзка с предмета си.

8.2. Ако някоя точка от това Споразнумение бъде счетена за невалидна или неприложима, останалата част от Споразумението ще продължи да бъде в сила и страните се съгласяват да заместят невалидната или неприложима точка с валидна и приложима такава, която запазва намерението и икономическия ефект на индивидуалната точка.

8.3. Партньорът потвъдждава, че е прочел настоящото Споразумение и че се съгласява с Общите условия.

8.4. ClaimCompass запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време. ClaimCompass ще информира Партньора за такива промени с не по-малко от четиринадесет (14) дни писмено предизвестие. Това Споразумение ще приключи автоматично, ако в края на периода на предизвестие Партньорът не приеме новите Общи условия.

8.5. При възникнал спор се прилага правото на Република България.

Последно обновяване: 15.02.2016

Използваме бисквитки и други технологии, за да подобрим качеството на Вашия достъп и ползване на сайта. С използването на сайта Вие се съгласявате с предвиденото в нашата Политика на поверителност.
Продължете
Научете повече